Algemene voorwaarden

Algemene betaling en levering voorwaarden van de Brons Motor Techniek te Zeist (afgekort BMT).

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van koper/opdrachtgever, Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien dit door de BMT schriftelijk is bevestigd.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Revisiebedrijf: de BMT die zaken verkoopt/levert en/of werkzaamheden ten behoeve van koper/opdrachtgever verricht of doet verrichten;
koper: degene die van het revisiebedrijf zaken koopt;

Opdrachtgever: degene die het revisiebedrijf opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden. 

Onder ‘zaken’ wordt onder meer verstaan:
(vitale onderdelen/losse componenten van) ruilmotoren/compleet gereviseerde motoren en/of (vitale onderdelen/losse componenten van) ruiltechnische componenten/compleet, gereviseerde technische componenten, behorende bij voertuigen/vaartuigen of stationaire installaties. Hierbij heeft als ruilmotor te gelden een compleet gereviseerde en afgemonteerde motor, al dan niet met appendages, doch ten minste voorzien van cilinderkop(pen), kleppendeksel(s), distributiedeksel en ondercarter.

Als compleet gereviseerde motor heeft te gelden een dergelijke compleet gereviseerde en afgemonteerde motor, waarbij de revisie in individuele opdracht is uitgevoerd. Als ruiltechnisch component heeft te gelden een compleet gereviseerd en afgemonteerd technisch component (bijvoorbeeld een elektronisch aandrijflijn component, een stuurhuis, een transmissiesysteem etc.).

Als compleet gereviseerd technisch component heeft hierbij te gelden een dergelijk compleet gereviseerd en afgemonteerd technisch component, waarbij de revisie in individuele opdracht is uitgevoerd. Als deelrevisie/losse componentenrevisie, of deelrevisie heeft te gelden werkzaamheden waarbij slechts een onderdeel of een los component uit de zaak in individuele opdracht gereviseerd is;

Artikel 1 De overeenkomst

1. Alle offertes en prijsopgaven zijn louter indicatief. Prijzen zijn (tenzij anders overeengekomen) berekend voor levering vanaf de BMT. Bij aflevering elders op verzoek van koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor diens rekening.
2. Alle prijzen luiden in euro’s en zijn inclusief verpakkingskosten, exclusief omzetbelasting en overige onder de verkoop en levering vallende overheidslasten. Indien montage van het te leveren product door de BMT is overeengekomen, is de prijs tevens berekend inclusief de overeengekomen montagehandelingen en het bedrijfsvaardig opleveren van de zaak op de in de aanbieding genoemde plaats.
3. Indien koper/opdrachtgever weigert hem door de BMT aangeboden zaken in ontvangst te nemen binnen drie dagen vanaf het tijdstip dat koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staan, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder andere vracht- of opslagkosten volgens het in de BMT of plaatselijk geldend tarief) voor rekening van koper/opdrachtgever. Ook komen de zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van koper/opdrachtgever;
4. De overeengekomen leveringsdatum is zowel bij koop-, reparatie- als ook bij andere overeenkomsten een vermoedelijke datum.
5. Bij overschrijding van de vermoedelijke datum in de koopovereenkomst met een termijn van vier weken of meer, kan de koper/opdrachtgever de BMT schriftelijk in gebreke stellen. Indien het de BMT een maand na de ingebrekestelling nog niet geleverd heeft, heeft de koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper/opdrachtgever dient per brief aan te geven dat hij de overeenkomst ontbindt.
6. Prijswijzigingen ten gevolge van bijvoorbeeld wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen mogen te allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval de verhoging van de bedongen prijs door de BMT plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden.
7. Indien de indicatief opgegeven prijs bij de ten behoeve van opdrachtgever te verrichten diensten met meer dan 20% wordt (of dreigt te worden) overschreden, dan dient de BMT contact op te nemen met de opdrachtgever teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van de BMT voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden.
8. Overeenkomst ruilzaken: De door de BMT aan koper verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. De verpakkingen worden koper/opdrachtgever in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van de BMT. Koper/opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden aan de BMT te retourneren.
a. Op verpakkingsmiddelen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders vereengekomen. Indien koper/ opdrachtgever het verpakkingsmateriaal niet binnen drie maanden na aankoop van het ruilproduct heeft ingeleverd, is de BMT niet langer verplicht het aan koper/opdrachtgever voor verpakking in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat echter de plicht van koper/opdrachtgever om de verpakkingen te retourneren onverlet.
b. Bij aankoop van een ruilzaak wordt bij koper/opdrachtgever statiegeld in rekening ebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper/opdrachtgever de in te ruilen oude zaak niet binnen drie maanden na aankoop van de ruilzaak heeft ingeleverd en/of niet veilig/niet volledig koelvloeistof-, olievrij verpakt heeft ingeleverd,
is de BMT niet langer verplicht het aan koper/opdrachtgever in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat echter de plicht van koper/opdrachtgever de verpakkingen te retourneren onverlet.
c. Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat bijvoorbeeld blok, kop, krukas en nokkenas) dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van de koper/opdrachtgever en zal er een naberekening plaatsvinden.
d. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper/opdrachtgever op eigen kosten de in te leveren oude zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij te verpakken. Koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van de BMT en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist aanleveren van de in televeren oude zaken.
e. Verkoop met inkoop:
Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak de koper in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde andere zaak eerst eigendom van de BMT nadat de feitelijke levering daarvan aan de BMT heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt deze geheel voor zijn rekening en risico.
9. Levering door de BMT geschiedt ‘af diens magazijn’, tenzij anders overeengekomen. Indien transport wordt overeengekomen, wordt de wijze van transport door de BMT bepaald. Zaken reizen steeds voor risico van koper/opdrachtgever, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar de BMT plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van koper/ opdrachtgever. Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerders van zaken, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid bepaalde.

Artikel 2 – De betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening door de wederpartij voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden.
2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk dertig dagen na factuurdatum te zijn
ontvangen op een door de BMT te bepalen bankrekening, zonder enige korting of beroep op verrekening.
3. Indien betaling door koper/opdrachtgever niet plaatsvindt op het overeengekomen moment, is de BMT gerechtigd om de wettelijke rente voor niet handelstransacties, vermeerderd met 2% op jaarbasis, in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
4. Indien koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de BMT gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die ons in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de BMT zich laat bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 70,-.
5. Ongeacht het recht van retentie zal het de BMT bij het uitvoeren van een reparatieopdracht
vrijstaan voor de uitvoering een voorlopige of gedeeltelijke betaling te vorderen. De vooruitbetaling zal niet meer bedragen dan 50% van het ter zake van de werkzaamheden geoffreerde bedrag. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere voor de BMT aanvaardbare zekerheid.
6. Indien na uitvoering van de aan de BMT opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever de betreffende ter revisie of reparatie aangeboden zaak niet binnen drie dagen na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is het revisiebedrijf gerechtigd om stallings-/ opslagkosten in rekening te brengen conform het in de BMT c.q. ter plaatse geldende tarief.
7. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze zaken/materialen eigendom van de BMT, zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 3 – De garantie

1. De BMT garandeert (binnen de Europese Economische Ruimte) vanaf de datum van kennisgeving dat de zaken /goederen klaar liggen voor gebruik
of vanaf de factuur datum.
Tenzij schriftelijk overeengekomen met de koper / opdrachtgever vanaf een ander datum.
– een ten behoeve van een stationaire installatie door hem geleverde ruilzaak (o.a. ruilmotor, ruiltechnisch component) en/of een (t.b.v. zo’n installatie) door hem in opdracht compleet gereviseerde zaak (o.a. motor, technisch component), gedurende een periode van 12 maanden na de factuurdatum, zulks echter totdat de installatie 2.000 draaiuren heeft gemaakt;
– een ten behoeve van een vaartuig of voertuig geleverde ruilzaak (o.a. ruilmotor, ruiltechnisch component) en/of een (t.b.v. zo’n voer- of vaartuig) door hem in opdracht compleet gereviseerde zaak (o.a. motor, technisch component) gedurende een periode van 12 maanden na factuurdatum, zulks echter tot een maximum van ofwel 2.000 draaiuren, of wel 100.000 door vaartuig of voertuig afgelegde kilometers (waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt);
– een ten behoeve van een stationaire installatie door hem verrichte onderdeelrevisie/losse
componentenrevisie gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum, zulks echter totdat de installatie 500 draaiuren heeft gemaakt;
– een ten behoeve van een vaar- of voertuig door hem verrichte onderdeelrevisie/losse componentenrevisie gedurende een periode van 3 maanden na de factuurdatum, zulks echter tot een maximum van ofwel 500 draaiuren of wel 25.000 afgelegde kilometers van vaartuig/voertuig, (waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt).
2. Op de leveranties van nieuwe zaken (incl. onderdelen/componenten) zijn de garanties van toepassing indien en voor zover die door de fabriek worden verstrekt. Onderdelen, welke door de BMT bij derden worden betrokken of werkzaamheden die in zijn opdracht door derden worden uitgevoerd, zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die, welke de BMT van deze derden hiervoor heeft gekregen.
3. Het gestelde in dit artikel laat onverlet de rechten die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen van boek 7 BW
mochten toekomen, zoals het recht dat de zaak aan de overeenkomst beantwoordt.
4. De aanspraken op garanties vervallen indien derden zonder voorkennis of schriftelijke toestemming (afgegeven na vooraf door koper/opdrachtgever aangekondigde prijsopgave) van de BMT werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door het revisiebedrijf verrichte leveringen
en/of werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt bij koper/opdrachtgever echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door koper/opdrachtgever aan de hand van de door de andere opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de opdrachtnemer vooraf contact op te nemen met de BMT. Vergoeding van de kosten van herstel vindt plaats op basis van het prijspeil zoals geldt in het garantieverstrekkende revisiebedrijf. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
Gevolgschades kunnen nooit verhaald worden op de BMT.

Artikel 4 – Het eigendomsvoorbehoud

1. In geval van koop blijft de geleverde zaak eigendom van de BMT zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. de BMT behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken (incl. onderdelen en materialen), totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien het de BMT in het kader van
de verkoop ten behoeve van koper/opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan.
2. Zolang de zaak niet in eigendom op de koper is overgegaan is de koper verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de zaak alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden.
3. De overgang van de risico`s zal echter onder alle omstandigheden op koper/opdrachtgever overgaan zodra de zaak of zaken door de BMT aan koper/opdrachtgever zijn geleverd.

Artikel 5 – Het retentierecht

In geval van reparatie kan de BMT het retentierecht uitoefenen op de zaak indien en voor zolang als:

– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door het revisiebedrijf verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met de BMT niet of niet geheel voldoet.

Artikel 6 – Overmacht

Indien er aan de zijde van het revisiebedrijf sprake is van overmacht waardoor niet aan de verplichtingen kan worden voldaan, de BMT wordt de nakoming van deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand.
de BMT zal koper/opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen en is niet aansprakelijk voor schade van koper/opdrachtgever.
Onder overmacht wordt verstaan: elke al dan niet voorzienbare omstandigheid die niet aan de BMT kan worden toegerekend waardoor het bedrijf geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd in de nakoming van diens verplichtingen. Hieronder wordt onder andere begrepen: oorlog of daarop gelijkende situaties, zoals
oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, schade of storing aan installaties van de BMT en/of diens leveranciers, transportproblemen, storingen in telecommunicatie, overheidsmaatregelen, natuurrampen, diefstal, brand of explosie.

Artikel 7 – Persoonsgegevens


De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die hij of zij aan de BMT doorgeeft kunnen door hem worden verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Aan de hand van deze verwerking kan de BMT: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, optimale service verlenen, koper/opdrachtgever tijdig voorzien van productinformatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden, bijvoorbeeld ten behoeve van direct mailing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen welke vallen onder voornoemde WBP ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij de BMT aan te tekenen verzet gehonoreerd. De autogegevens worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen.

Artikel 8 – Strijdigheid wettelijk bepalingen

Mocht enige bepaling van deze levering- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing mogen of in strijd met

de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd,
doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. de BMT behoudt zich het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.

Artikel 9 – Authentieke taal

Ook wanneer deze levering- en betalingsvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

Artikel 10 – Recht- en forumkeuze

Op elke overeenkomst tussen de BMT en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit voor zover enige wet of verdragstekst deze rechtskeuze niet uitsluit. Indien de zaak wordt voorgelegd aan de rechter (zie art 3 lid 6),
dan is uitsluitend bevoegd de rechter in de vestigingsplaats van de BMT, tenzij koper/opdrachtgever binnen een maand nadat de BMT zich schriftelijk op dit artikel beroept, schriftelijk kenbaar maakt beslechting door de volgens de wet of verdragstekst bevoegde rechter te verkiezen.


Zeist , 20 januari 2015

Contact

Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Bekijk onze contactpagina of bel ons gerust op (+31) 030-7523199

Brons Motortechniek

Johan van oldenbarneveltlaan 126

3705 HK Zeist

KVK: 30241143

Openingstijden

Maandag          Op afspraak

Dinsdag            Op afspraak

Woensdag       Op afspraak

Donderdag      Op afspraak

Vrijdag              Op afspraak

Zaterdag          Gesloten

Zondag            Gesloten

Contact

Telefoon: (31+) 030-7523199

Mobiel:​ (31+) 0620-814425

E-Mail: info@bronsmotortechniek.nl

Copyright © 2021 Bronsmotortechniek.nl

Montage voorschriften